O firmie

firma_dofi_logo1.jpg

Modern Metal Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w Modern Metal Sp. z o.o. w Opolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II, Konkurencyjna gospodarka, Działania 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP, Poddziałania 2.1.2 Wsparcie w TIK w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest modernizacja procesów biznesowych zachodzących wewnątrz Spółki Modern Metal Sp. z o.o. ułatwiających obsługę kontrahentów. Nastąpi to poprzez wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych typu B2E. Zmodernizowane zostaną procesy w czterech obszarach: marketingu i sprzedaży, produkcji i gospodarki materiałowej, księgowości i finansów oraz zasobach ludzkich. Tym samym dojdzie w Spółce do wdrożenia innowacji procesowej nietechnologicznych co jest spójne z celem Poddziałania 2.1.2 RPOWO 2014-2020. zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Długookresowym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału usługowego Spółki. Potrzebą wdrożenia przedmiotowych rozwiązań teleinformatycznych jest optymalizacja procesów biznesowych zachodzących w powyższych czterech obszarach funkcjonalnych. Zidentyfikowanymi potrzebami Spółki Modern Metal Sp. z o.o. w zakresie planowanych do wdrożenia rozwiązań IT są przede wszystkim potrzeby związane z efektywniejszym wykorzystaniem czasu pracy pracowników, zautomatyzowaniem czynności powtarzanych, zajmujących sporą cześć czasu zatrudnionego personelu, które powodują obecnie wystąpienie ryzyka błędów.

Planowane efekty:

Wdrożenie prezentowanych rozwiązań teleinformatycznych wpłynie bezpośrednio na rozwój Spółki Modern Metal Sp. z o.o. Automatyzacja procesów biznesowych, minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów w działalności gospodarczej, mniejsza ilość czasu poświęcana na rutynowe czynności, które będą realizowane w sposób automatyczny, zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej poprzez optymalizację zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, wpłynie bezpośrednio na rozwój Spółki Modern Metal Sp. z o.o.

Wartość projektu: 412.896,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 208.905,25 PLN

 

firma_dofi_logo2.jpg
Modern Metal Sp. z o.o.