Polityka bezpieczeństwa

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Ten dokument (dalej „Zasady”) zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych. Z poniższego tekstu dowiesz się:

 • dla jakich celów i jak długo Serwis przetwarza lub będzie przetwarzał Twoje dane osobowe,
 • jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych,
 • jaki przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Modern Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, ul. Firmowa 3A, 45-594 Opole, Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000569983, NIP: 7543096539, REGON: 362181751, dalej zwana „ADO”.

ADO jako administrator danych dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe. Możesz kontaktować się z ADO we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, a także w razie wątpliwości co do Twoich praw.

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Założenie Konta

W tym celu ADO przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie w Formularzu rejestracyjnym, to znaczy adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło. Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Usługi niewymagające założenia Konta

ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług niewymagających założenia Konta, takich jak: Rekomendowane oferty pracy w Serwisie, Wyszukiwarka ofert w Serwie. W tym celu ADO przetwarza dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, to znaczy: dane dotyczące oglądanych przez Ciebie ofert pracy i ofert edukacyjnych, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Usługi wymagające założenia Konta

ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług wymagających założenia Konta.

W tym celu ADO przetwarza Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, to znaczy: dane dotyczące oglądanych przez Ciebie ofert pracy i ofert edukacyjnych, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Konta (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne (np. w zakresie danych o aktualnym i ostatnim miejscu pracy). Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

W tym celu ADO może przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące korzystania z usług ADO, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

W tym celu ADO może przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące korzystania z usług ADO, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.

ADO gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli ADO będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów- niewskazanych powyżej- zostaniesz wtedy indywidualnie poinformowany o tym nowym celu.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

ADO przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie, podane w formularzu kontaktowym, Formularzu rejestracyjnym, w Koncie lub w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Komu Twoje dane mogą być ujawnione?

Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej ADO - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez ADO pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez ADO odbiorcom poza strukturą ADO. Zawsze w takiej sytuacji ADO dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu ADO, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Rzecznika Finansowego, Arbiter bankowy,
 • podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu ADO,
 • banki lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją czynności bankowych oraz na podstawie przepisów prawa, np. BIK, biura informacji gospodarczej (KRD, ERIF, BIG),
 • podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,
 • podmioty przetwarzające dane w celu wydawania opinii prawnych lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,
 • obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów prawa.
Twoje prawa

Szczegółowa informacja o przysługujących Ci prawach:

 • przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez ADO są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
 • masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu ADO,
 • masz również prawo do otrzymania od u Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa np. bankowego, może być wymagane uzyskanie zgody Twojej lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami.
Modern Metal Sp. z o.o.